แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ดำรงค์ เบญจคีรี

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 2562
การวัดและการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
การสอนภาษาไทย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2538