แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธีรักษ์ หนูทองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
คม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2550
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2535