แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร. อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2554
รป.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก 2538
ศน.บ. (บริหารการศึกษา/ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2532