แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อุเทน ลาพิงค์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M. A linguistics Mysore University 2557
Ph.D Philosophy Mysore University 2551
M.A Philosophy Mysore University 2544
พธ.บ การสอนสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542