แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เอกชัย แซ่ลิ้ม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542