แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.บุญส่ง ทองเอียง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ 2538