แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537