แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิชาญ กนฺตสีโล (กำเหนิดกลับ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544