แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมศักดิ์ ธนปญฺโญ (ทองบ่อ)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544