แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จุลชีพ เขมชีโว (แซ่ย่าง)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
English Kurukshetra University , India 2547
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543