แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประดิษฐ์ คำมุงคุณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Linguistics University of Mysore , India 2561
Linguistics University of Mysore , India 2556
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553