แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สงัด เชียนจันทึก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. Indian Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2555
M.A. Indian Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2550
P.G. Indian Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2547
M.A. English Literature Banaras Hindu University 2546
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543