แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2547
M.Ed. (Evaluation & Measurement) M.S.University of Baroda,Gujarat state,India 2521
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก 2516