แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กษิดิศ นวเสรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ด.(รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยัอีสเทิร์น 2559
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550