แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Sociology) University of Pune, India 2543
M.A. (Political Sciences) Tilak Maharashtra University, India 2542
M.A. (Social Sciences) Tilak Maharashtra University, India 2539
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหามวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537