แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปริยัติวุฒิธาดา พลพงษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Philosophy University of Mysore 2537
ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2521