แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุรศักดิ์ พุทธา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รป.ม. (การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยพครพนม 2554
M.A.Demography Banaras Hindu Uuniversity 2542
ศน.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539