แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อัครชัย ชัยแสวง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
บาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 2521