แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเลย 2546
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2537