แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วีรศักดิ์ สุรเมธี (ผาลา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2557
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542