แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ฌานิพิทย์ อินฺทจารี (สุระศักดิ์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยัอีสเิร์น 2559
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544