แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธรรมจักรเจติยาภิบาล ธีรสุโภ (จันทร์จำรัส)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2553
ศศ.ม.การจัดการการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ) สภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538