แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

โผน นามณี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
M.A.(Buddhist Studies) Buddhist and Pali University of Sri Lanka 2535
B.A.(Buddhist Studies) Buddhist and Pali University of Sri Lanka 2534