แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมเกียรติ ตันสกุล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520
วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2511