แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อำนวย มหาวีโร (น้อมระวี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ศน.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539