แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บุญนา ฐานวีโร (ประทุมชาติ)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Linguistics) Nagpur University, India 2556
M.A. (Linguistics) Nagpur University, India 2548
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545