แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สามารถ ฐานิสฺสโร (อาจคงหาญ)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พุทธศาสน์ศึกษา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539