แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จำเนียร ฉิรินัง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ประกาศนียบัตรบัตรฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2549
กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 2534
กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 2521