แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ริศร พงศ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 2519