แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จุรี สายจันเจียม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ศศบ.การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2543