แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พศิน แตงจวง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Adult Education The Florida State University 2527
Curriculum & Instruction; Curriculum & Supervision Emporia Kansas State College 2519
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยวิชาการพิษณุโลก 2515