แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ชาลี ภักดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2556
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
คบ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2521