แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ชุ่ม พิมพ์คีรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545