แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุนทรมหาเจติยานุรักษ์ จิตฺติชโย (มาตย์วงค์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Social Sciences Magadh University/ INDIA. 2553
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2547
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542