แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นันทา โพธิ์คำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2534
กศ.บ. สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม 2516