แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วีณา ภาคมฤค

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ม.(การจัดการการปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2558
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2543