แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ (ปราโมทย์วรพันธุ์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
ศน.บ (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546