แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2562
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2545