แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Political Science) Magadha University, India 2557
Ph.D. (Sociology) University of Pune, India 2545
M.A. (Linguistics) University of Pune, India 2543
M.A. (Political Science) Tilak Mahararshtra Vidyapeeth 2541
M.A. (Sociology) University of Pune, India 2539
พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหามวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537