แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 2559
ศน.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2551
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 2546