แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วรชัด ปยุตฺโต (ทะสา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รป.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2563
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544