แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สังฆรักษ์ทวี อภโย (ข่ายมณี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546