แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2561
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2549
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543