แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระครูธรรมาภิสมัย ผาสุโก (หาสุข,ดร.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิยาลัย 2539