แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.วิทูล ทาชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
M.A. (Linguistics) University of Delhi (ประเทศอินเดีย) 2541
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2537