แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประทิ่น เขมจารี (ทองน้ำแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2550
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542