แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ธนกร ชูสุขเสริม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรฺ.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536