แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พนมนคร มีราคา

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543