แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.แหวนทอง บุญคำ

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ศน.ม.(พุทธศาสนนิเทศ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2536
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2530