แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (มูลสาร)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2562
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
อ.ม.(ภาษาบาลี-สันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
เปรียญธรรม ๙ ประโยค กองบาลีสนามหลวง 2541